Waar wij voor gaan

Missie:

Op SBO De Werf wordt elke leerling voorbereid op zijn toekomst, waarbij hij zich geliefd en erkend voelt in relatie tot onze Hemelse Vader en tot de ander.

Visie:

Voorbereid op de toekomst betekent dat op SBO de Werf:

–             Ons onderwijs elke dag verweven is met Gods Woord en Zijn liefde
–             Een veilige leeromgeving gecreëerd is, m.b.v. klassenmanagement, voorspelbaarheid, 
              trauma-sensitiever onderwijs, EDI, anti-pestprotocol, enz.
–             Geleerd wordt om te gaan met verschillen
–             Gegaan wordt voor goede kwaliteit van onderwijs
–             Schoolvakken regelmatig in praktische vorm, dus in context, worden aangeboden 
              bijv. in de keuken, dierverzorging en bij handvaardigheid
–             Burgerschap en duurzaamheid onderdeel zijn van het dagelijkse functioneren
–             Elk kind uitgedaagd wordt om zijn talenten te ontwikkelen
–             We samenwerken met ouders, pleegouders, interne en externe deskundigen
–             Specifieke aandacht is voor sociale vaardigheden
–             Uitgegaan wordt van kansen en mogelijkheden
–             Elk kind zichzelf en de ander beter leert kennen en begrijpen

Wat bieden wij onze leerlingen?

Passend onderwijs, waarbij we uitgaan van kansen en mogelijkheden. We creëren breed gespecialiseerd en gestructureerd onderwijs. Kernvragen zijn: wat heeft deze leerling nodig, hoe kunnen wij dat op De Werf bieden, wat is daarvoor nodig van team, ouders, leerling en andere betrokkenen?

Schoolthema's 2019-2024

Voeg uw header hier toe

1. Persoonsvorming:

Kinderen komen écht tot bloei op onze school; ze leren zichzelf kennen en ook de ander te begrijpen.

2. Sociale veiligheid:

Alle leerlingen voelen zich veilig; in de klas, op school en tijdens de reis van en naar school.

3. Burgerschap:

Leerlingen geven in en buiten de school praktisch en actief vorm aan christen-zijn in de maatschappij en zorg voor de schepping.

4. Duurzaamheid:

Samen werken aan een duurzame toekomst; onze minikinderboerderij, schooltuin, schoolkeuken, klaslokaal en natuurplein helpen dit te realiseren.

5. Onderwijs op maat:

Leerlingen leren doelgericht, groepsgewijs, coöperatief en gepersonaliseerd met Chromebooks of iPads.

Identiteit

Ouders die christelijk onderwijs voor hun kind belangrijk vinden zijn bij ons aan het goede adres! Onze leerlingen komen uit de volle breedte van de christelijke kerken.

We benaderen alle kinderen en ouders die onze school bezoeken als kinderen van God. Hij heeft ons allemaal uniek geschapen en leert ons om Hem en elkaar lief te hebben. We zijn blij dat we in de regio Amersfoort christelijk Speciaal Basis Onderwijs mogen bieden. SBO De Werf is een gereformeerde basisschool. Bij aanmelding wordt u uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek over identiteit. We bespreken daarin de toelatingsprocedure en het onderschrijven van het identiteitsdocument van de school.

Dat document beschrijft hoe wij onze identiteit in de praktijk samen willen vormgeven. Ook onze teamleden onderschrijven dit document.

Onderwijs

De school biedt onderwijs voor kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben bij het leren of reguleren van hun gedrag. Onze leerlingen beschikken over een benedengemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband De Eem staat dit uitgewerkt:

De Werf biedt onderwijs aan:

4-7 jarigen waarvan onderwijs- en ondersteunings-behoeften nog bepaald moeten worden (Jonge Risico Kinderen)
Kinderen met een IQ tussen 55 en 85 met leer- en/of gedragsproblemen
Kinderen met IQ hoger dan 85 in combinatie met een disharmonisch intelligentieprofiel en/of leerproblemen en/of gedragsproblemen en/of ASS-problematiek
Kinderen die een specifieke leerbehoefte hebben op basis van
• lezen en rekenen (zoals dyslexie of dyscalculie) • taal-spraak (zoals een TOS) • motoriek (zoals DCD of dyspraxie) • sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals ASS, PDD-NOS, AD(H)D en (faal)angst(en).Op Facebook plaatsen wij regelmatig een update.

Leuk om een indruk te krijgen van de school.

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl