Verlof aanvragen

Ziek melden

Het kan voorkomen dat uw kind door ziekte, doktersbezoek of andere omstandigheden niet op school kan komen. Geeft u dit vóór 08.30 door via de Parro-app bij de eigen leerkracht.

Vrijstelling schoolbezoek

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig en mogen niet zomaar thuis blijven. De school mag ook niet zomaar vrij geven. Dit is aan strikte regels gebonden. Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend in de volgende gevallen: ziekte, vervulling van godsdienstige verplichtingen, andere gewichtige omstandigheden*, doktersbezoek en dergelijke. Probeert u de afspraken voor doktersbezoek, tandarts ed. zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

*Andere gewichtige omstandigheden kunnen zijn

• huwelijk

• jubilea

• ernstige ziekte en overlijden van bloed- en aanverwanten

• verhuizing

• bevalling van moeder/verzorgster/voogdes

• als de werkgever een ouder/verzorger verplicht om buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring).

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Download hier het aanvraagformulier voor vrijstelling schoolbezoek. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier afgeven op school. U ontvangt z.s.m. reactie terug.

Bezwaar aantekenen (algemene Wet Bestuursrecht)

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:

– een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking  heeft op vakantie (art.13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder).

– een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woonachtig bent.

Toelichting

Dit formulier dient u te gebruiken voor het aanvragen van extra verlof.

Volgens de leerplichtwet kunnen alleen de volgende drie redenen hieraan ten grondslag liggen:

– als uw kind plichten dient te vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing en daardoor de school niet kan bezoeken. U dient hiervan de directeur van de school in kennis te stellen.

– als uw kind door specifieke aard van het beroep van ouders/verzorgers alleen maar buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit verlof kan niet worden toegestaan in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verzuim kan ten hoogste 10 dagen duren. Een verzoek moet aan de directeur van de school worden gericht. Voegt u hierbij een verklaring van uw werkgever.

– als uw kind door gewichtige omstandigheden (denk bv. aan een 25-jarig huwelijk) de school niet kan bezoeken.

Dispensatie dagen

Wij bieden de kinderen, aanvullend aan het vijfdagenmodel, in totaal twee dispensatiedagen. Met deze twee dispensatiedagen kunnen we beter inspelen op wat een kind individueel nodig heeft. Een dispensatiedag is een dag waarop het kind niet naar De Werf komt vanwege een andere onderwijs-gerelateerde gebeurtenis die voor het kind belangrijk is. Dat kan bijvoorbeeld zijn een dag meedraaien op een reguliere basisschool of meedoen met een sportdag van de vorige school.

Een dispensatiedag mag niet opgenomen worden aansluitend aan een vakantie of lang weekend, zoals met Hemelvaartsdag en Pinksteren, en ook niet in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Een dispensatiedag moet via het formulier voor vakantie en verlof worden aangevraagd. Gaat uw kind, bijvoorbeeld op een woensdagmiddag, eerder naar huis, dan dient u zelf voor vervoer te zorgen en de vervoersmaatschappij te informeren. Elke aanvraag geldt als één dag.Op Facebook plaatsen wij regelmatig een update.

Leuk om een indruk te krijgen van de school.

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl